შიდა მობილობის ფარგლებში, სასწავლო უნივერსიტეტ მილენიუმის   სტუდენტს (მათ შორის სტატუს შეჩერებულ სტუდენტსაც) უფლება აქვს  შეიცვალოს საგანმანათლებლო პროგრამა.

  1. შიდა მობილობის წესით საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის მსურველთა განაცხადის წარმოდგენის ვადა – 2021 წლის 14 სექტემბრიდან 20 სექტემბრის  ჩათვლით;
  2. მობილობის მსურველ სტუდენტთათვის სწავლების ენის კომპეტენციის დადასტურებისათვის (უცხოენოვან საგანმანათლებლო პროგრამაზე) ჩატარდეს გასაუბრება;
  3. დარგობრივი კომისიის მიერ სტუდენტებისათვის კრედიტების აღიარება – 2021 წლის 21 სექტემბრიდან 25 სექტემბრის  ჩათვლით;
  4. შიდა მობილობის შედეგების გამოქვეყნება – 2021 წლის 27 სექტემბერი;
  5. შეთანხმების გაფორმება საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის მსურველებთან – 2021 წლის 27 სექტემბრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით;
  6. შიდა მობილობის  წესით  სტუდენტების  გადასვლის  შესახებ  რექტორის  ბრძანების გამოცემა – 2021 წლის 01 ოქტომბერი;