კონფერენციის ჩატარების ადგილი: საქართველო, თბილისი, ქსნის ქ.35. სასწავლო უნივერსიტეტი მილენიუმი. ბიზნესის და სოციალურ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი


კონფერენციის ჩატარების თარიღი : 2021 წლის 13 ივლისი


კონფერენციის სამუშაო ენები : ქართული, ინგლისური, რუსული


კონფერენციის პროგრამით გათვალისწინებული მიმართულებები:

·        
ბიზნესი , ეკონომიკა, ტურიზმი

ü 
მენეჯმენტის და მარკეტინგის განვითრების პერსპექტივები

ü 
ფინანსების, აუდიტის, საბუღალტრო არრიცხვის აქტუალური პრობლემები

ü 
ეკონომიკა, სტატისტიკა და აგრობიზნესის განვითარება თანამედროვე
ეტაპზე

ü 
Modern
Challenges of Public and e-Government

ü 
ტურიზმის თანამედროვე გამოწვევბი

·        
სამართალი და საერთაშორისო ურთიერთობები

ü 
საჯარო მმართველობისა სამართლებრივი საფუძვლები

ü 
სამართალი და კანონმდებლობის აქტუალური საკითხები

ü 
პოლიტიკა და კულტურა

ü 
სახელმწიფო და რელიგია

ü 
დიპლომატიის თეორია, ისტორია, პრაქტიკა

ü 
ისტორიის პოლიტიკურეკონომიკური და ფილოსოფიური გაკვეთილები

·        
ჟურნალისტიკა

·        
ფარმაცია
კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ :
§ აკადემიური და სამეცნიეროკვლევითი სფეროს წარმომადგენლებს
§ აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებს
§ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებს
§ სწავლულეკონომისტებს
§ მედიის სფეროს წარმომადგენლებს
§ დამოუკიდებელ მკვლევარებს
§ ნებისმიერ მოქალაქეს, რომლის მოხსენებაც დააკმაყოფილებს აკადემიურ მოთხოვნებს და შესაბამისობაში იქნება პროგრამით გათვალისწინებულ მიმართულებებთან
კონფერენციაში მონაწილეობის ფორმები:
§ მოხსენების წარდგენა ინდივიდუალურად და ჯგუფურად (3
ავტორი)

§ მოხსენების წარდგენა ონლაინ ვიდეო რეჟიმში
§ კონფერენციაში ჩართვა მონაწილის სტატუსით
§ კონფერენციაში ჩართვა სტუმრის/დაინტერესებული პირის სტატუსით


კონფერენციით  გათვალისწინებულია:


§ ქართველ და უცხოელ მეცნიერმკვლევართა შრომებისა და კვლევების გაცნობა
§ კონფერენციის კრებულის გამოცემა
§ კონფერენციაზე მონაწილეობის სერთიფიკატის გაცემა
§ პარტნიორული ურთიერთობების ფორმირება და კონტაქტების დამყარება
§ კვლევითი პროექტის დაგეგმვისა და ორგანიზების შესაძლებლობის წარმოდგენა
§ კერძო და სახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლებთან შრომების წარდგენისა და დისკუსიის მოწყობის პლატფორმის ფორმირება

 

v  კონფერენციის    საორგანიზაციო    კომიტეტი :

მარინა მესხიშვილი
ეფაძე    რექტორი,
თავმჯდომარე

დევი ხვედელიანი –
 რექტორის მოადგილე

გოჩა თოდუა –ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

ზვიად მურადაშვილი  – ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

ბელა გოდერძიშვილი   სტუდენტური სერვისების,კარიერული
განვითარების და უწყვეტი განათლების სამსახურის უფროსი

მაია ჩეჩელაშვილი ბიზნესის და სოციალურ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის კვლევების მიმართულების განყოფილება.პროფესორი

 

v  კონფერენციის  სარედაქციო   საბჭოს  შემადგენლობა:

 

დევი ხვედელიანი – რექტორის მოადგილე, პროფესორი

ბელა გოდერძიშვილი – ასოც. პროფესორი

მაია ჩეჩელაშვილი  –  ასოც.  პროფესორი

ხათუნა ხარხელაური  – ასოც. პროფესორი

ქობლიანიძე თამარ  –   ასოც. პროფესორი

ბაღათურია ოთარ – პროფესორი

ლათიფაშვილი თეა  –ასოც  პროფესორი

რობო ნადირაძე –  ასოცპროფესორი

არიან მათინი- პროფესორი

ნოდარ სულაშვილი – ასოც პროფესორი

ლიანა პტაშჩენკო –  პროფესორი, პოლტავის სახელმწიფო
ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, პროფესორი, უკრაინა

მიშელ ვარდანი — სორბონას უნივერსიტეტის პროფესორი 

ჰერმინე სამველიანიეკონომიკის დოქტორი,
ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტის    ეკონომიკისა
და ბიზნესის ფაკულტეტის
სამეცნიერო დეპარტამენტის უფროსი,
პროფესორი. ერევანისომხეთი

ელმირა
ფაიზოვაეკონომინის მეცნიერებათა
დოქტორი, თარაზის  სახელმწიფო ტექნოლოგიური
უნივერსიტეტის პროფესორი, საზღვარგარეთთან
ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,
თარაზიყაზახეთი

ტატიანა ლიპაი  –  ბელორუსია.
ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

მარგარიტა ბეგლარიანიდოქტორი, მედიცინისა და  ფარმაცევტულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, მხითარ ჰერაცის სახელობის ერევნის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფარმაცევტული მენეჯმენტის დეპარტამენტის  ხელმძღვანელი;  PHESA  ასოციაციის პრეზიდენტი;

 

 

§ 
ძირითადი  ვადები :
 სტატიის წარდგენა: 3 ივლისი
 კონფერენციაში ჩართვის დადასტურება: 05 ივლისი
 
კონფერენციის ჩატარების დღე: 13 ივლისი

 

§  გაფორმების ინსტრუქცია
სამეცნიერო ნაშრომის მოცულობა:
A4
ფორმატის 4-7 გვერდი.

               
შრიფტი
: Sylfaen,

               
რუსული
და ინგლისური ენებისათვის – Times New Roman.

              
საილუსტრაციო
მასალა (ნახაზები, დიაგრამები, გრაფიკები, ფოტო მასალა) წარმოდგენილი უნდა  იქნას – MS Word-ით.

              
ყველა
არე – 2 სმ.

               ინტერვალი -1,5

               შრიფტის ზომა – 12,

               
აბზაცი
– 1,25.
               ტექსტის სტრუქტურა:
ნაშრომის სათაური
გვარი, სახელი
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა, სამეცნიერო წოდება
აბსტრაქტი
საკვანძო სიტყვები
ძირითადი ტექსტი
დასკვნა
გამოყენებული ლიტერატურა
ნაშრომის სათაური ინგლისურ ენაზე
გვარი, სახელი, სამუშაო ადგილი, თანამდებობა, სამეცნიერო წოდება ინგლისურ ენაზე
რეზიუმე ინგლისურ ენაზე (100-110 სიტყვა)


მოხსენების ტექსტი წარმოდგენილი უნდა იქნას ელექტრონულ ფორმატში. ელექტრონული ვერსია
უნდა გაიგზავნოს
 მისმართზე:
conference@millennium.edu.ge.

                                           m.chechelashvili@gtu.ge

 

კონფერენციის მასალები გამოქვეყნდება ჟურნალში: “ერუდიტი“ და განთავსდება  უნივერსიტეტის ვებგვერდზე