სწავლის პროცესში უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება და სტუდენტებს აქვთ გარკვეული უფლებები,
მოვალეობები და პასუხისმგებლობები ერთმანეთის წინაშე. წესები აღწერს და
წარმოადგენს ყველა უფლება-მოვალეობას, პასუხისმგებლობის ნორმას, მმართველობით წესებს,
რომელიც შეიძლება დაეკისროს სტუდენტსა და დაწესებულებას.

შინაგანი წესები იხილეთ ბმულზე:

საგანმანათლებლო პროგრამიდან სხვა საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადასვლის წესი

ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე პირის მიღების წესი

ეთიკის კოდექსი და დისციპლინარული პასუხისმგებლობის ნორმები

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

გამოცდების ჩატარების ინსტრუქცია

სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის წარმოების წესი

სტუდენტის გზამკვლევი