ხედვა

მილენიუმი 2027 წლისათვის არის თანამედროვე ევროპული ტიპის, მაღალი ნდობისა და აღიარების მქონე  აკადემიური სივრცე, რომელიც უზრუნველყოფს უმაღლესი განათლების მიღების თანაბარ შესაძლებლობებს ადგილობრივი და უცხოელი სტუდენტებისთვის,    აქტუალური გამოყენებითი კვლევებითა და მრავალფეროვანი სერვისებით ემსახურება სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას, აკადემიური, ადმინისტრაციული პერსონალის და სტუდენტების ინტეგრაციას გლობალურ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სივრცეში.

მისია

შპსსასწავლო უნივერსიტეტი მილენიუმის მისიაა ადგილობრივი და საერთაშორისო  სტუდენტების ინტერესების შესაბამისი უმაღლესი განათლების უზრუნველყოფა  მედიცინის, ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების  მიმართულებით; სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის მაქსიმალური შესაძლებლობების რეალიზება საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით; სწავლებისა და კვლევებისათვის ოპტიმალური გარემოს შექმნა, მულტიკულტურულ ღირებულებებზე ორიენტირებული და განათლებაზე დაფუძნებული    სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებაზე  ზრუნვა.   

ღირებულებები

უნივერსიტეტი უპირველეს ყოვლისა, ხელმძღვანელობს სწავლის პროცესში ჩართული პირების საუკეთესო ინტერესებით და საქმიანობას წარმართავს შემდეგ ღირებულებებზე დაყრდნობით:
 

·         საუკეთესო საერთაშორისო და ადგილობრივ გამოცდილებაზე დაფუძნებული ცოდნის გავრცელების ვალდებულება;

·         ავტონომიურობისა და აკადემიური თავისუფლების უზრუნველყოფა სწავლა-სწავლებისა და კვლევის პროცესში;

·         მულტიკულტურული ტრადიციებისა და ღირებულებების მიმართ პატივისცემა;

·         მოწინავე საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება სასწავლო, პედაგოგიურ, კვლევით და მართვის პრაქტიკებში;

·         სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა.

·         ობიექტურობა: ჩვენ მიერ  დადგენილი  და  განხორციელებული შეფასებები   მაქსიმალურად გამორიცხავს შეფასებაში მონაწილე პირების მიკერძოებულობას.

·         გამჭვირვალეობა: ჩვენი ხედვები და ღირებულებები საჯაროდაა ხელმისაწვდომი და წინასწარ ცნობილია ყველა მხარისათვის. უზრუნველყოფილია  უნივერსიტეტის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის საჯაროობა.

·         მიუკერძოებლობა: ჩვენ უზრუნველვყოფთ, რომ  უნივერსიტეტის  მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები შეესაბამება მოქმედ კანონმდებლობასა და ითვალისწინებს დაინტერესებულ მხარეთა საუკეთესო ინტერესებს.

·         თანამშრომლობა: ჩვენ ღია ვართ დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობისათვის. კონსტრუქციულად განვიხილავთ სიახლეებს, წინადადებებს, განსხვავებულ პოზიციებსა და ორიენტირებულნი ვართ პრობლემების გადაჭრაზე.

·         განვითარება და ინოვაციურობა: სისტემატურად ვაფასებთ ჩვენს საქმიანობას და შეფასების შედეგებზე დაყრდნობით, ვგეგმავთ განვითარების ინოვაციურ გზებს.