ჩვენი მისიის თანახმად:

 

"მილენიუმის სასწავლო უნივერსიტეტი" ინოვაციებსა და თანამედროვე სწავლების მეთოდებზე ორიენტირებული უნივერსიტეტია, რომლის მისიაა, ახალი სიტყვა თქვას საქართველოში და რეგიონებში სტუდენტებზე ორიენტირებულ სწავლებაში, ხელი შეუწყოს კრეატიულობას და ინოვაციურობას, ურთიერთპატივისცემის პრინციპების ჩამოყალიბებას, განუვითაროს სტუდენტებს შემოქმედებითი და კრეატიული აზროვნება, აღჭურვოს ისინი პრაქტიკული უნარებით. მილენიუმის სასწავლო უნივერსიტეტი ხელს უწყობს მობილობასა და ინტერნაციონალიზაციას, ქმნის ისეთ გარმეოს, სადაც თითოეული სტუდენტის ინდივიდუალური საჭიროება გათვალისწინებულია.

მაღალი ღარისხის, მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო პროგრამების შეთავაზებით ხელს უწყიბსსაზოგადოების ინტელექტუალურ, კულტურულ და პიროვნულ ზრდას"

ჩვენი მისიის მისაღწევად, „მილენიუმის სასწავლო უნივერსიტეტი“ ორიენტირებული იქნება 5 სტრატეგიულ პრიორიტეტზე.

ჩვენ:

გავზრდით უნივერსიტეტის მიმზიდველობას; შევქმნით საუნივერისტეტო საზოგადოებას; ავამაღლებთ ქმედითუნარიანობას (შესაძლებლობებს); გავამართლებთ მოლოდინებს; განვავითარებთ ხარისხს.

თითოეული სტრატეგიული პრიორიტეტის ქუდქვეშ, რომელიც ცნობილია როგორც ინსტიტუციონალური ABC, ჩვენ ასვე ვიხელმძღვანელებთ სხვდასახვა განვითარების გზებით, რომლებიც უფრო დეტალურად განმარტებულია ჩვენ 3-წლიან სამოქმედო გეგმაში.

აღნიშნული ღონისძიებები შეესაბამება მთავარ სტრატეგიულ ინიციატივებს, რომელიც საფუძვლად უდევს თითოეულ სტრატეგიულ პრიორიტეტს.